ubytování v Chorvatsku s vlastní dopravou 2024

Kontakt

CA Jadranka
Dagmar Vaclíková
JUDr. Karel Suchánek
Urxova 296
500 06 Hradec Králové.

mobil: +420 723 047 534
tel.: +420 602 687 141
ca-jadranka@seznam.cz jadranka@volny.cz

 1. Zásady pro zpracování osobních údajů pro zákazníky CA JADRANKA

 2. Úvod:

  Cílem těchto zásad je zpracování osobních údajů pro zákazníky CA JADRANKA, je poskytnout informace, jaké správce CA JADRANKA, Dagmar Vaclíková, IČ: 72883791 DIČ: CZ5561261618 , se sídlem Obránců míru 331, 503 02 Předměřice nad Labem ( CA JADRANKA, JUDr. Karel Suchánek, IČ: 45941823, Urxova 296, 500 06 Hradec Králové) osobní údaje zoracovává o fyzických osobách při poskytování služeb (ubytovací služby v Chorvatsku), jak dlouho CA tyto údaje zpracovává, komu a z jakého důvode je může předat a jaká práva fyzickým osobám v této souvislosti náležejí.

  Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků CA JADRANKA, zájemců o služby, návštěvníků internetových stránek provozovaných CA JADRANKA, a to vždy pouze v rozsahu potřebném pro zajištění ubytovacích služeb.

  Tyto zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a zajištění informační povinnosti CA JADRANKA jako správce podle čl. 13 GDPR.

  1. Kategorie osobních údajů:

  Osobním údajem je jakákoliv informace o fyzické osobě (zákazník, klient), jejíž údaje jsou potřebné pro zajištění a vyřízení pobytových služeb v Chorvatsku a uzavření smlouvy. Pro tento účel se jedná o osoby, s nimiž se uzavírá smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb. Těmito údaji jsou:


    - jméno, příjmení,
    - akademický titul,
    - data narození (ne rodné číslo),
    - adresa trvalého bydliště,
    - fakturační adresa,
    - číslo cestovního dokladu nebo občanského průkazu,
    - identifikační údaje plátce vyúčtování,
    - kontaktní údaje – telefon, e-mail,
    - podpis.

  U spolucestujících pouze:
    - jméno, příjmení,
    - akademický titul,
    - data narození (ne rodné číslo).

  Specifikace služeb:
    - zajištění pobytu v Chorvatsku,
    - místo pobytu,
    - délka pobytu,
    - cena pobytu,
    - slevy na pobyt.

  Korespondence:

  za účelem sjednání místa pobytu, délky pobytu, popisu místa pobytu, informace k trasám atd:

    - prostřednictvím e-mailu,
    - telefonická,
    - písemná

  2. Účel, právní důvody, doby zpracování osobních údajů:
    - osobní údaje za účelem vzniku Smlouvy o ubytování. Bez poskytnutí osobních údajů k tomuto účelu není možné službu (zákazníkovi, klientovi) poskytnout. Ke zpracování osobních údajů pro tento účel (Smlouva o ubytování) není potřebný speciální souhlas. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

    - nedojde-li k uzavření smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od již uzavřené smlouvy, jsou osobní data poskytnutá subjektem (zákazníkem, klientem) vymazána,

    - po skončení poskytnutých služeb subjektu (klienta, zákazníka) jsou osobní údaje uvedené ve smlouvě o pobytu uchovány po dobu 3 let od jejího ukončení nebo do doby, dokud subjekt (zákazník, klient) souhlas neodvolá,

    - faktury na poskytnuté služby musejí být v účetnictví správce v souladu se zákonem o účetnictví uchovány po dobu 10 let.

  3. Sdílení osobních údajů s jinými správci:
    - správce (CA JADRANKA) zásadně neposkytuje jiným správcům osobní údaje subjektů (zákazníků, klientů) na území České republiky.

  4. Příjemci osobních údajů:
    - jedinými příjemci osobních údajů jsou zahraniční partneři subjektu (CA JADRANKA), kterým jsou při objednávání pobytů pro subjekty osobních údajů (zákazníky, klienty) sděleno jejich jméno a příjmení.

    - před nástupem sjednaného pobytu zákazníka (klienta) je chorvatskému partnerovi poslána zpráva (avízo) v podobě voucheru, na němž jsou uvedeny osobní údaje subjektu objednatele, (zákazníka, klienta – jméno, příjmení, akademický titul, data narození, bydliště, číslo cestovního dokladu nebo občanského průkazu, místo pobytu, délka pobytu, adresa místa pobytu a spojení na chorvatského partnera). U spolucestujících pouze jméno, příjmení, akademický titul a data narození.

    - vzhledem k tomu, že je Chorvatská republika členem Evropské unie, a Nařízení (EU) 2016/679 má celoevropskou platnost, je chorvatský partner povinen řídit se rovněž zásadami ochrany osobních údajů klientů.

  Zpracování osobních údajů:
    - CA JADRANKA zpracovává osobní údaje ručně písemnou formou i elektronicky, (zpracování nabídek, smluv o pobytu, voucherů atp.).
  Obchodní sdělení:
    - CA JADRANKA zpracovává obchodní sdělení subjektům osobních údajů výhradně na základě jejich konkrétních dotazů provedených na základě nabídky na webové adrese (vyplněním rezervačního formuláře, telefonickým dotazem, elektronickým dotazem).
  4. Práva subjektů osobních údajů:
    - právo subjektu údajů (zákazník, klient) na sdělení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s jejich přáním a souhlasem (zajištění pobytu) a v souladu s nařízením EU č. 2016/679,

    - právo na sdělení, komu budou údaje subjektu (zákazníka, klienta) sděleny (chorvatskému partnerovi zajišťujícímu pobyt subjektů),

    - právo na opravu nepřesných osobních údajů (ve smlouvách, voucheru), v případě změn osobních údajů povinnost subjektu (zákazníka, klienta) nové údaje sdělit,

    - právo na výmaz osobních údajů v případě, že subjekt (zákazník, klient) neakceptuje nabídku správce (CA JADRANKA) na pobyt, odstoupení od smlouvy,

    - právo na oznámení opravy, výmazu osobních údajů,

    - právo subjektu (zákazníka, klienta) na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je zapotřebí odvolání učinit výslovným, srozumitelných a určitým projevem vůle,

    - právo subjektu (zákazníka, klienta) na písemné zpracování smlouvy (voucheru) o ubytování a jejího náhledu odeslaného elektronicky k odsouhlasení a následnému zpracování v tištěné podobě a odeslanému subjektu (zákazníkovi, klientovi) poštou.

    - právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,

    - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 4. V souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) účinným od 25. 5. 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti CA JADRANKA, jsem oprávněn jako správce dle čl. 13 GDPR za účelem zajištění ubytovacích služeb v Chorvatsku shromažďovat a zpracovávat data subjektů zájmu o ubytovací služby v potřebném rozsahu.

  Tyto údaje jsou získávány na základě projevu zájmu subjektu (zákazníka, klienta) o ubytovací služby v Chorvatsku prostřednictvím rezervačního formuláře z webu CA JADRANKA, telefonicky, elektronicky nebo písemně. Iniciativa vychází ve všech případech ze strany subjektu (zájemce o ubytovací služby, klient, zákazník) a v tom případě je žádoucí, aby poskytl osobní údaje potřebné pro vyřízení jeho přání. Poskytnutí těchto informací je svobodné, dobrovolné a odvolatelné v případě ztráty zájmu o ubytovací služby. Pokud subjekt (zákazník, klient) absolvuje poskytovanou ubytovací službu, souhlasí, aby smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb byla uložena na dobu tří let od uzavření cestovní smlouvy (NOZ 89/2012 Sb.) a účetní doklad (faktura) po dobu 10 let v souladu se zákonem o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.). Informace o právech subjektu (zákazníka, klienta) v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsou uvedeny v článku Zásady zpracování osobních údajů zveřejněných v části O nás na webu ca-jadranka@seznam.cz.

  Dne 25. 5. 2018


  ___________________________

  CA JADRANKA

  Dagmar vaculíková

  JUDr. Karel Suchánek


  __________________________

  Subjekt (klient, zákazník)