ubytování v Chorvatsku s vlastní dopravou 2024

Kontakt

CA Jadranka
Dagmar Vaclíková
JUDr. Karel Suchánek
Urxova 296
500 06 Hradec Králové.

mobil: +420 723 047 534
tel.: +420 602 687 141
ca-jadranka@seznam.cz jadranka@volny.cz

Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky platné pro cestovní smlouvy uzavřené po 1. 1. 2014.


I. Úvodní ustanovení

Smluvní vztahy mezi cestovní agenturou JADRANKA (CA) a zákazníkem se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., díl 6, ustanovení § 2521 - 2544 a za respektování podmínek zákona č. 159/1999 o cestovním ruchu v platném znění.

Cestovní agentura je v souladu se zněním výše uvedených zákonů oprávněna poskytovat zákazníkovi pouze jednu službu cestovního ruchu. V případě CA JADRANKA se jedná o ubytování.

II. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vznikne podáním objednávky na zajištění ubytování, jejím potvrzením, schválením smlouvy o ubytování a zaplacením sjednané zálohy. Komplexní internetová nabídka ubytování je uvedena na http://www.ca-jadranka.cz.

III. Práva a povinnosti objednatele

Základním právem je:

 • právo na poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
 • právo na informace týkající se místa pobytu, které CA zná a které se týkají pobytu,
 • právo na informace o změnách v cenách nebo službách,
 • právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v čl. VIII. smluvních podmínek,
 • právo na reklamaci za podmínek stanovených v čl. IX. smluvních podmínek.

Základními povinnostmi objednatele je:

 • poskytnout CA potřebné úplné a pravdivé podklady k objednání ubytování,
 • zaplatit před nastoupením pobytu plnou cenu zájezdu, pokud není ujednáno jinak,
 • případné změny v objednávce provádět zásadně písemnou formou,
 • storno objednávky provádět zásadně písemnou formou,
 • v případě storna objednávky v době stanovené v článku VIII. smluvních podmínek zaplatit sjednaný poplatek,
 • dodržovat zákony cílové země. CA nenese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku porušení takových zákonů. Objednatel odpovídá i za jednání osob, které jsou spolucestujícími a jsou jmenovitě uvedeni v objednávce.

IV. Práva a povinnosti cestovní agentury

 1. Pravdivě informovat objednatele o všech okolnostech týkajících se poskytovaných služeb, které jsou pro něho důležité a které mu jsou známé,
 2. Změnit cenu, pokud by k tomu vedly nepředvídatelné okolnosti a důvody zvláštního zřetele a které by cestovní agentuře bránily v poskytnutí služeb za původně sjednaných podmínek.
 3. CA neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou věcí za pobytu. Objednatel má právo se proti takovým událostem pojistit.

V. Smlouva o ubytování

 1. S ohledem na zvláštnosti internetového systému nabídky služeb cestovní agenturou obě smluvní strany respektují jako závaznou smlouvu o ubytování a její potvrzení elektronickou poštou.
 2. Základní podmínkou uzavření smlouvy je pravdivá odpověď na všechny údaje potřebné ke zpracování smlouvy o ubytování a vyslovení souhlasu se smluvními podmínkami.
 3. Převzetím a následným potvrzením objednávky a souhlasem s podmínkami smlouvy o ubytování je CA objednateli zavázána splněním služeb v dohodnutém rozsahu, kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

VI. Cena

 1. Cena je určena ceníkem zveřejněným na internetové stránce cestovní agentury.
 2. V ceně jsou zahrnuty všechny služby v rozsahu zveřejněném v internetové nabídce.
 3. Pokud by došlo v průběhu doby od objednávky k realizaci sjednaného pobytu k nepředpokládaným kurzovním změnám, které by vedly ke všeobecnému zvýšení cen zájezdů dalších cestovních kanceláří a agentur minimálně o 10% původně sjednané ceny, nebo došlo-li by v cílové zemi u tamních partnerů k nepředpokládaným cenovým navýšením, je CA povinna zákazníka na tuto okolnost písemně upozornit a sdělit mu novou cenu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, je cestovní agentura povinna zaplacenou zálohu nebo cenu objednateli vrátit, aniž by počítala stornopoplatek. Neobdrží-li CA na upozornění o změně ceny písemnou odpověď do pěti dnů po sdělení, má se zato, že objednatel se zvýšením ceny souhlasí. V tomto případě je povinen zaplatit zvýšenou cenu.
 4. Došlo-li by ke změnám v kurzech tak, jak je uvedeno v bodu 3. tohoto článku, má CA právo upravit na internetu zveřejněný ceník o příslušné změny.
 5. Cestovní agentura má právo na zaplacení sjednané ceny služeb zákazníkem před jejich poskytnutím.
 6. Zákazník je povinen uhradit zálohu z ceny sjednaných služeb ve výši 30% nejpozději do 15 dnů od potvrzení jeho objednávky cestovní agenturou proti zálohové faktuře na účet CA, která zákazníkovi přijetí zálohy písemně potvrdí.
 7. Doplatek plné ceny je objednatel povinen uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem sjednaného pobytu proti doplatkové faktuře na účet CA, která zákazníkovi přijetí doplatku písemně potvrdí.
 8. V případě, že zákazník objedná pobyt v době kratší než 30 dnů před nástupem pobytu, je sjednaná cena splatná ve lhůtě uvedené na faktuře.
 9. Po zaplacení celého pobytu je CA povinna obratem vydat zákazníkovi cestovní voucher s uvedením místa a adresy pobytu nebo adresy chorvatského partnera, který jej na místo pobytu osobně doprovodí.
 10. Nebude-li sjednaná cena zákazníkem zaplacena nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře, má CA právo objednaný pobyt zrušit.

VII. Platby

 1. Cestovní agentura má právo na zaplacení sjednané ceny služeb zákazníkem před jejich poskytnutím.
 2. Zákazník je povinen uhradit zálohu z ceny sjednaných služeb ve výši 30% nejpozději do 15 dnů od potvrzení jeho objednávky cestovní agenturou proti zálohové faktuře na účet CA, která zákazníkovi přijetí zálohy písemně potvrdí.
 3. Doplatek plné ceny je objednatel povinen uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem sjednaného pobytu proti doplatkové faktuře na účet CA, která zákazníkovi přijetí doplatku písemně potvrdí.
 4. V případě, že zákazník objedná pobyt v době kratší než 30 dnů před nástupem pobytu, je sjednaná cena splatná ve lhůtě uvedené na faktuře.
 5. Po zaplacení celého pobytu je CA povinna obratem vydat zákazníkovi cestovní voucher s uvedením místa a adresy pobytu nebo adresy chorvatského partnera, který jej na místo pobytu osobně doprovodí.
 6. Nebude-li sjednaná cena zákazníkem zaplacena nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře, má CA právo objednaný pobyt zrušit.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 • Cestovní agentura i zákazník mají právo kdykoliv od smlouvy o ubytování odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou. Ke zrušení smlouvy dochází dnem doručení písemného oznámení.
 • Cestovní agentura může od smlouvy odstoupit jen z důvodu porušení povinnosti zákazníkem.
 • Pokud odstoupí od smlouvy cestovní agentura v důsledku neplnění povinností zákazníkem, je zákazník povinen uhradit cestovní agentuře poplatek ve výši, která je stanovena v bodu 4. Tohoto odstavce.
 • Pokud odstoupí od smlouvy zákazník, aniž by důvodem bylo porušení povinností cestovní agenturou stanovené touto smlouvou nebo občanským zákoníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní agentuře odstupné (stornopoplatek) takto:
Dny od doručení odstoupení
do nástupu pobytu
Odstupné
do 31 dnů před nástupem pobytu0%
30 - 16 dnů před nástupem pobytu20% smluvní ceny
15 - 9 dnů před nástupem pobytu50% smluvní ceny
8 – 4 dny před nástupem pobytu70% smluvní ceny
do 3 dnů před nástupem pobytu nebo jeho nenastoupením100% smluvní ceny
 • Stornopopatek odečte cestovní agentura ze zálohy zaplacené zákazníkem za pobyt, pokud taková záloha postačuje. Pokud stornopoplatek výši splacené zálohy převyšuje, je zákazník povinen cestovní agentuře rozdíl doplatit.
 • Zůstatek zaplacené ceny poukáže cestovní agentura objednateli na jím sdělené číslo jeho účtu a to do 15. kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

IX. Reklamace

 1. Dojde-li za pobytu zákazníka ve sjednaném místě k nedostatkům, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou, obrátí se zákazník na chorvatského smluvního partnera se žádostí o odstranění vad. Pokud se chorvatský partner nenachází v místě pobytu zákazníka, musí se zákazník spojit s cestovní agenturou a sdělit jí své výhrady. CA bude řešit takovou reklamaci okamžitě se svým chorvatským smluvním partnerem.
 2. Nedojde-li k nápravě, může zákazník uplatnit odpovědnost za škodu.
 3. Povinností zákazníka je uplatnit toto právo písemnou formou nejpozději 7 dnů po návratu z pobytu.
 4. Cestovní agentura je povinna důvody reklamace prověřit a nejpozději do jednoho měsíce rozhodnout o její oprávněnosti.
 5. Podmínkou reklamace je potvrzení reklamované skutečnosti chorvatským smluvním partnerem cestovní agentury, který pro ni služby zajišťuje.

X. Ručení, pojištění

 1. Cestovní agentura neručí za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku neodvratitelných událostí a jevů, na které nemá CA vliv. Za tyto události se považují například nepříznivé počasí, požáry, silné vichřice, bouře, záplavy, stávky, epidemie v místě pobytu atd. Takové události nemohou být předmětem reklamace.
 2. Ceny pobytů nezahrnují žádné pojištění. Klientům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění s některým z českých pojišťovacích ústavů, které se na takové pojištění specializují a kde lze dohodnout typy pojištění a rozsah podle potřeb zákazníka (pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, asistenční služby, stornopoplatky, odpovědnost za způsobené škody atp.). Nebude-li zákazník respektovat toto doporučení CA, nese sám veškerá rizika a náklady s tím spojené.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník svým podpisem smlouvy o ubytování potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými smluvními podmínkami cestovní agentury CA JADRANKA a zásadami pro zpracování osobních údajů (GDPR).